کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

امروز اقتصاد مقاومتی یعنی هیهات منا الذله

بغض نامت لشکری را ابن ملجم کرده است...