کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

الآباء ثلاثة: أبٌ ولدک، و أبٌ زوّجک، و أبٌ علّمک

ای خــدا مــا را کــربــلایــی کــن

بعد از آن با ما هرچه خواهی کن

بعد از آن با ما هرچه خواهی کن

بعد از آن با ما هرچه خواهی کن

بعد از آن با ما هرچه خواهی کن