کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

به شیطان بزرگ بگویید اینجا مردم سگ را نجس می‌دانند. همانطور که صهیونیست‌ها را. انقدر پارس کنید تا بمیرید. ولی بدانید مردارتان هم به جاهایی که امام‌مان اجازه نداده نخواهد رسید...