کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

روح الله عاشق امام حسین بود...

ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم

ما جز پسر فاطمه ارباب نداریم

هر سال با مشق نامگذاری امام به طرح هایمان برکت می دهیم...